Regulament campanie "Miami Bici 2"
Regulamentul de participare la campania „Miami Bici 2”

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale „Miami Bici 2” (denumită în continuare „Campania”), este MIAMI BICI S.R.L., cu sediul social in Municipiul București, Sector 2, Intrarea Chefalului nr. 8B, CAM 1, Ap. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1142/2023, având CUI RO 47498441, cont IBAN: RO26BTRLEURCRT0667658601 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Mircea Emanuel Iliuță – Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”).

Art. 2 INFORMAȚII GENERALE DESPRE CAMPANIE

Campania se va derula în perioada 18.09.2023 – 20.11.2023 exclusiv în mediu online („worldwide”), în conformitate cu prevederile prezentului regulament de participare (în continuare, „Regulamentul”), elaborat în temeiul OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, în vigoare pe teritoriul României la data la care debutează Campania și care este obligatoriu pentru toți participanții.

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Adresa și numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută, sunt: adresa office@miamibici.ro. Regulamentul și eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile în vederea consultării de către participanți pe pagina oficială de internet a Campaniei, respectiv www.miamibici.ro  

În cazul în care Regulamentul nu poate fi vizualizat din cauza unor probleme neprevăzute se poate obține un duplicat printr-o solicitare scrisă adresată Organizatorului la adresa de email office@miamibici.ro

Participarea este gratuită. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, altele decât cele normale de participare la Campanie și, dacă e cazul, de atribuire a Premiului, cum ar fi costuri legate de internet în vederea accesării paginii oficiale de internet a Campaniei, a Regulamentului și înscrierii în Campanie, costuri de deplasare pentru ridicarea Premiului etc.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate față de declarațiile făcute public de către persoanele care, în mod direct sau indirect, oferă informații în spațiul public despre modalitatea de desfășurare a prezentei Campanii, singurele obligații asumate și de care poate fi ținut răspunzător Organizatorul fiind cele rezultate din prezentul Regulament. Orice informație adusă la cunoștința publicului, chiar de către persoane care în mod legal au dreptul de a reprezenta Organizatorul (i.e. asociați, administratori, comisionari, mandatari ș.a.m.d.) nu vor atrage o modificare a prezentului Regulament, decât în măsura în care se încheie un act adițional la prezentul Regulament cumulat cu măsura publicării respectivului act adițional în aceleași platforme în care este publicat și Regulamentul.

Art. 3 MECANISMUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

La această Campanie poate participa orice persoană fizică, din România sau din străinătate, care a împlinit 18 ani până la data de 17.09.2023 ora 23:59:59, care în perioada 18.09.2023 ora 20:00 și 20.11.2023 ora 23:59:59, se înscrie la newsletter-ul valabil pe pagina www.miamibici.ro pentru a afla în avans data de începere a pre-sales-urilor pentru bilete la filmul Miami Bici 2 LA, fiind astfel înscrisă, automat, pentru participarea la tragerea la sorți pentru câștigarea Premiului descris la art. 4 de mai jos.   

Vor fi considerate eligibile pentru participare doar înscrierile la newsletter pentru care persoana care face înscrierea primește o confirmare valabilă de înscriere ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor de înscriere la newsletter prevăzute pe pagina www.miamibici.ro 

Înscrierea la newsletter în condițiile stipulate mai sus constituie o participare la tragerea la sorți. Efectuarea de către aceeași persoană a mai multor înscrieri la newsletter cu mail multe adrese de e-mail nu echivalează cu mai multe participări, fiind luată în considerare doar o singură adresă de e-mail din cele ce au fost comunicate de participant pentru același nume de participant cu ocazia înscrierilor la newsletter. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări Regulamentului pe parcursul Campaniei, modificările urmând a fi făcute public pe pagina oficială de internet a Campaniei, respectiv www.miamibici.ro

Înscriere la newsletter după încetarea Campaniei nu dă dreptul celor care realizează respectivele achiziții să pretindă vreun drept, beneficiu sau avantaj specific Campaniei.

Nu pot participa la Campanie angajații și colaboratorii Organizatorului implicați în organizarea și desfășurarea Campaniei, precum și soțul/ soția acestora, rudele și afinii de gradul I.

Art. 4. PREMIUL

Premiul constă în următoarele:

 • 5 invitații duble la una dintre premierele „DE GALA” ale filmului Miami Bici 2 LA si la petrecerea de dupa premiera alaturi de actori si echipa. Așadar, dintre participanții la Campanie, se vor extrage 5 câștigători, fiecare urmând să câștige o invitație dublă (câștigătorul însoțit de încă o persoană). Valoarea totală a acestor premii este de 400 de lei raportata la pretul unui bilet de premiera.
 • Premiul cel mare: Recuzita care va fi fost purtată de actorul american „surpriza” în filmul Miami Bici 2 LA. Așadar, dintre participanții la Campanie, se va extrage 1 câștigător. Valoarea premiului cel mare este de 1000 de lei.

împreună “Premile

Valoarea totală a Premiilor este de 1400 de lei. 

Organizatorul va suporta integral impozitul pe venit aferent valorii Premiului acordat, în numele și pe seama persoanei fizice câștigătoare, în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă în România.

Art. 5 DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CĂȘTIGĂTORILOR. ATRIBUIREA PREMIILOR

Tragerea la sorți (tombola) pentru desemnarea câștigătorilor și acordarea Premiilor conform celor descrise mai sus se va efectua pe data de 21.11.2023 prin intermediul softului „https://csrng.net” Organizatorul poate decide schimbarea softului de extragere, fără a putea fi tras la răspundere, sub condiția ca softul să fie unul certificat.

În cadrul tragerii la sorți vor fi luate în calcul toate înscrierile valide la newsletter din perioada Campaniei.

Tragerea la sorți se va realiza electronic, prin intermediul unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta cei 5 câștigători și câștigătorul cel mare și un număr de 3 (trei) rezerve pentru fiecare dintre cei 6 câștigători, dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile în Campanie.

Ulterior desemnării câștigătorilor, Organizatorul va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor de participare precizate la art. 3 de mai sus, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

Fiecare Participant care a fost desemnat câștigător va fi contactat prin apel telefonic la numărul de telefon mobil furnizat cu ocazia înscrierii participante la Campanie, în intervalul orar 9:00 a.m. – 5:00 p.m., de 3 (trei) ori în maximum 12 ore de la data desemnării câștigătorilor. De aceea, numărul de telefon furnizat trebuie să fie corect și actual astfel încât pe baza acestuia să se poată realiza identificarea și contactarea participantului, în cazul în care acesta este desemnat câștigător.

În cazul în care participantul care a fost desemnat câștigător nu poate fi contactat după cele 12 ore, se va trece la contactarea rezervelor în ordinea în care acestea au fost extrase de la rezerva 1 la rezerva 3 și se va relua procesul de validare descris anterior.

Pentru a parcurge procesul de validare, participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui.

Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorului și de înmânare a premiului oferit în Campanie, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.

În cadrul apelului, participantului i se va solicita:

 •     să declare următoarele informații: nume, prenume, vârsta;
 •     să pună la dispoziția Organizatorului, la adresa de e-mail office@miamibici.ro copia documentului de identitate în termen de 24 de ore de la momentul contactării și validării telefonice, documente absolut necesare validării participantului în calitate de câștigător și acordării Premiului.

Participantul trebuie să trimită documentele solicitate în cadrul apelului telefonic, în termenul specificat.

Prin participarea la Campanie, participantul este de acord și cu cesionarea dreptului la imagine către Organizator, precum și a datelor personale. Dreptul cesionat și/sau datele cesionate va/vor fi folosit/e în legătură cu efectuarea publicității în relație cu prezenta Campanie și în vederea desfășurării Campaniei.

În cazul în care participantul nu trimite documentele solicitate în termenul precizat, acesta va fi invalidat, iar pentru acordarea Premiului vor fi contactate rezervele, în ordinea în care acestea au fost extrase de la rezerva 1 la rezerva 3 și se va relua procesul de validare descris anterior.

Participantul va primi un email de confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care acestea nu sunt corecte și/sau complete, participantul va fi anunțat să retrimită documentele.

În cazul în care participantul nu retrimite documentele corecte și complete, acesta va fi invalidat și pentru acordarea premiului vor fi contactate rezervele, în ordinea în care acestea au fost extrase de la rezerva 1 la rezerva 3 și se va relua procesul de validare descris anterior.

După finalizarea procesului de validare, participantul (persoana desemnată câștigătoare în urma tragerii la sorți sau una din rezerve, după caz) va fi informat prin email de rezultatul procesului (valid/ invalid) în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare.

Un participant va fi validat drept câștigător doar dacă sunt întrunite și respectate toate cerințele și prevederile prezentului Regulament, orice încălcare sau neconformare va determina invalidarea acestuia în calitate de câștigător și va conduce la pierderea dreptului de atribuire a Premiului, fără a beneficia de vreo despăgubire, de orice natură, din partea Organizatorului.

Dacă nici persoanele desemnate câștigătoare în urma tragerilor la sorți și nici rezervele nu sunt validate, Premiul nu se acorda și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul persoanei desemnate inițial câștigătoare.

Anunțarea câștigătorilor și a Premiilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina www.miamibici.ro în secțiunea „castigatori”  în termen de maximum 72 de ore calculat de la data validării câștigătorilor, în conformitate cu obligația impusă Organizatorului de prevederile art. 42 alin (2) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Pentru atribuirea Premiilor, participanții validați drept câștigători se vor prezenta în  chiar la locul premierei de gala a filmului Miami Bici 2 LA) comunicat în prealabil în scris de către Organizator către câștigători), în vederea îndeplinirii formalităților privind dobândirea drepturilor asupra Premiului descris la art. 4 de mai sus, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea emailului prin care a fost informat de rezultatul procesului de validare.

În acest sens Organizatorul vor documentele necesare, pe care le vor înmâna câștigătorilor, și procesele verbale de predare primire aferente ce vor fi semnate fiecare, în două exemplare, de Organizator și câștigători cu ocazia predării Premiilor, când va interveni și transferul dreptului de proprietate de la Organizator către câștigători.

În cuprinsul proceselor verbale vor fi indicate numele și prenumele câștigătorului, numărul de telefon, datele de identificare din documentul de identitate, numărul și data emiterii și perioada de valabilitate ale documentului de identitate, numărul înscrierii la newsletter desemnate ca fiind câștigătoare, descrierea Premiului. 

În cazul în care un participant validat drept câștigător nu se va prezenta la data și locul indicate mai sus sau dacă Premiul este refuzat de acesta, atunci acel Premiul rămâne în posesia Organizatorului, și câștigătorul va fi invalidat, Organizatorul fiind îndreptățit într-o astfel de situație să dispună liber de acel Premiu neridicat în maniera pe care o vor considera necesară sau potrivită intereselor lor.

Art. 6 CONTESTAȚII ȘI LITIGII

Participanții pot formula contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei care va fi trimisă Organizatorului la adresa de email office@miamibici.ro sau prin curier/ la sediul Organizatorului din România.

O astfel de contestație poate fi formulată, cel mai târziu până la data de 20.11.2023. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora.

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei și atribuirea Premiilor, se vor soluționa pe cale amiabilă, prin orice modalitate alternativă de soluționare a disputelor, iar în cazul în care soluționarea amiabilă /alternativă nu va fi posibilă sau va eșua, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art. 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viață privata și protecția datelor. 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Operatorul este entitatea MIAMI BICI S.R.L., cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Intrarea Chefalului nr. 8B, CAM 1, Ap. 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1142/2023, avand CUI RO 47498441, cont IBAN: RO26BTRLEURCRT0667658601 deschis la Banca Transilvania, denumit în continuare, pentru scopul prezentei secțiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul” 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?  

Datele cu caracter personal sunt obținute astfel: 

 • Sursele din care provin datele personale: 
 • Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză. 
 • Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator. 
 • Date de identificare: Numele, username, orașul de domiciliu ori de reședință, număr de telefon, adresă e-mail, CNP, serie și număr carte de identitate. 
 • Date cu caracteristici personale: semnătură 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal? 

În cadrul acestei Campanii, Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos: 

 • Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului și legislației în vigoare. 
 • Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului și legislației în vigoare. 
 • Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia Premiului acordat câștigătorilor. 
 • Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii. 
 • Datele câștigătorilor se vor face publice pe canalele de comunicare interne sau externe administrate de Organizator. 

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?  

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea condițiilor acestui Regulament, între dumneavoastră și Organizator este încheiat un contract, pentru executarea căruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care să facă posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în Iegatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei. 

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal în ceea ce privește evidența premiilor acordate (în măsura în care legea impune îndeplinirea unor astfel de formalități), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne îndeplini obligațiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campaniei și de a vă acorda premiul. 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați? 

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate că fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă. 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal? 

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?  

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, vom prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cat este necesar pentru desfășurarea Campaniei si pentru respectarea obligațiilor legale. Operatorul poate utiliza serviciile unor parteneri pentru organizarea, implementarea și derularea acestei Campanii. Aceștia vor putea utiliza datele doar în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea noastră și nu vom utiliza datele cu caracter personal în alt scop. Totodată, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. 

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autorităților fiscale, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale privind câștigătorii concursurilor, în condițiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum și pot fi puse la dispoziția instanțelor de judecată, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții. 

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate. 

Cât timp păstram datele dumneavoastră?  

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este în derulare, pe durata derulării Campaniei și acordării premiilor, precum perioada necesară pentru protejarea drepturilor Organizatorului, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării. 

Modul de prelucrare 

Pentru scopul executării Campaniei, datele vor fi colectate si stocate in baza de date a participantilor (a persoanelor înscrise pentru participarea la tragerea la sorti si desemnarea castigatorilor). Datele câștigătorilor sunt procesate pentru organizarea extragerii, validarea castigatorilor si, daca este cazul, a rezervelor, contactarea acestora, si trimiterea/predarea premiilor. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora. 

Confidențialitate 

Datele vor fi colectate prin intermediu site-ului www.miamibici.ro prelucrate si stocate de Organizator sau de un împuternicit. Datele nu vor fi transferate în străinătate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi făcute publice conform O.G. 99/2000 si a situațiilor în care Operatorul și/sau orice alt împuternicit sunt obligați de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități. 

Drepturile persoanelor vizate 

În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 

Modalităţi de exercitare a drepturilor 

Pentru orice solicitare legată de datele tale personale, în procesul de exercitare a drepturilor menţionate în capitolul anterior, poţi contacta Operatorul în scris prin E-mail:  DataProtection@nordicgroup.ro 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?  

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate. 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră? 

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrării, dacă este cazul, precum și informații cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea. 

Astfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal: 

– De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate. 

– De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator. 

– De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, puteți solicita restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restricționarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. 

– La portabilitatea datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator. 

– De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale. 

– De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă. 

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci când are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante. 

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora. 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fară ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.  

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajam să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

Prezentul Regulament a fost redactat și semnat într-un singur exemplar original, astăzi, 18.09.2023 data autentificării de către notarul public si a fost modificat în data de 09.11.2023 în vederea prelungirii perioadei campaniei de la 10.11.2023 la 20.11.2023.